Veřejné listiny vydané slovenskými orgány, vyžadují na své použití před orgány cizího státu osvědčení, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. To znamená, že veřejné listiny vydané na území SR mají důkazní moc veřejných listin v zahraničí, ale i naopak, pokud jsou opatřeny předepsanými osvědčeními.

Slovenská republika je vázána Úmluvou o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (dále jen Úmluva). Tato Úmluva se vztahuje na veřejné listiny, které byly vyhotoveny na území jednoho smluvního státu a mají se předložit na území jiného smluvního státu. Pozitivum této Úmluvy je, že veřejné listiny určené pro použití v SR i slovenské listiny pro použití ve smluvních zemích Úmluvy, nemusíte dát osvědčovat ve více stupních před různými orgány. Apostila Slovensko tedy zjednodušuje proces použití dokumentů v jiné zemi. Na osvědčení pravosti veřejné listiny podle Úmluvy stačí, když orgán k tomu určený, opatří takovou listinu zvláštním osvědčením – apostilou.

Orgány oprávněné vydávat apostilu

Co se týče orgánů oprávněných vydávat apostilu, podle Úmluvy si je každý smluvní stát určí sám a uvede jejich oficiální postavení. Slovenská republika určila tyto orgány a jejich pravomoci ohledně apostilace následovně:

 • Krajské soudy SR pro veřejné listiny vydané okresními soudy, notáři nebo soudními exekutory v územním obvodu krajského soudu pro listiny, jejichž správnost osvědčily, nebo na nichž osvědčily pravost podpisu, jakož i pro překlady vyhotovené překladateli nebo posudky vyhotovené znalci
 • Ministerstvo spravedlnosti SR pro ostatní justiční listiny neuvedené výše
 • Ministerstvo vnitra SR pro veřejné listiny vydané v jeho resortu s výjimkou listin, jejichž apostilace náleží do působnosti obvodních úřadů
 • Ministerstvo školství SR pro veřejné listiny vydané v jeho resortu (vysvědčení, diplomy)
 • Ministerstvo zdravotnictví SR pro veřejné listiny vydané v jeho resortu
 • Ministerstvo obrany SR pro veřejné listiny vydané v resortu Ministerstva obrany SR
 • Obvodní úřady pro
 •  matriční doklady (kromě rozhodnutí o osobním stavu)
 • o veřejné listiny vydané orgány samosprávy
 • Ministerstvo zahraničních věcí SR pro všechny ostatní veřejné listiny vydané v SR (rejstřík trestů, doklady vydané Ministerstvem hospodářství SR, obchodními komorami, daňovými úřady, výpisy z katastru, certifikáty vydané státními úřady pro kontrolu léčiv a pod.)

Apostila Slovensko – proces obstarání

To znamená, že pokud potřebujete použít svůj slovenský rodný list, výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku či jakoukoliv jinou veřejnou listinu ve smluvním státě Úmluvy, již není nutné, aby se tato veřejná listina osvědčovala komplikovaně ve více etapách. Stačí, že je její pravost ověřena prostřednictvím apostily u jednoho z příslušných, výše uvedených orgánů. Osvědčením formou apostily je ověřování veřejné listiny ukončeno a tato může být následně předložena v zemi, která podepsala Haagskou úmluvu.

Jak si můžete všimnout, výběr apostilačného orgánu závisí na typu dokumentu. To Vás ovšem nemusí trápit. Obraťte se na náš tým profesionálů, který vše vyřídí za Vás. Rychle a spolehlivě Vám zajistíme apostilu na jakýkoliv úřední dokument včetně ověřeného překladu do cizího jazyka tak, aby výsledná listina splňovala všechny potřebné požadavky pro přijetí v cizím státě. Stačí pouze vyplnit náš objednávkový formulář.

 • Ceny jsou přibližné. Pro upřesnění podrobnějších informací o ceně Vašeho dokumentu nás kontaktujte.

 • SLEVY

 • při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

 • PŘEKLAD

 • 0,00 Kč