Pokud má být v cizím státě uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán České republiky, nebo která byla před ním podepsána, je ve většině států nutné, aby tato listina byla podrobena vyššímu ověření tzv. superlegalizaci. Výjimky z této povinnosti vyplývají z Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin a z některých dvoustranných mezinárodních smluv o právní pomoci. Apostila tedy nahradí složitější superlegalizaci. Smyslem superlegalizace a apostily je věrohodně prokázat skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým soudním nebo správním orgánem České republiky, nebo že byla listina před takovým orgánem podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Úmluva o apostile a zjednodušení

Úmluva o apostile zjednodušila postup ověřování veřejných listin, které mají být použity v cizích státech, které jsou smluvní stranou Úmluvy. Zjednodušené ověřování spočívá v jediném formálním úkonu, tj v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. apostilou. Na základě apostily pak již není nutné další ověřování listiny.

Tímto způsobem se ověřují veřejné listiny např. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, notářsky ověřené kopie, notářské doložky úředně ověřující podpis určité osoby, a pod. Neověřují se však soukromé listiny (mezi které patří např. i obyčejná, tj. neověřená kopie veřejné listiny; plná moc, na které nebyl podpis osob úředně ověřen, a pod.).

Příslušné úřady

V České republice se úřední listiny ověřují pro použití ve smluvních státech Haagské úmluvy na dvou místech, a to v závislosti na druhu ověřované listiny, resp. orgánu který ji vydal. Jde o:

  • Ministerstvo spravedlnosti – Mezinárodní odbor civilní, které provádí apostilace listin vydaných justičními orgány České republiky včetně listin vydaných nebo ověřených notáři. Apostily vydané Ministerstvem spravedlnosti jsou bilingvní, obsahují české i anglické znění.
  • Ministerstvo zahraničních věcí – Odbor konzulárních činností – referát legalizace opatří apostilou všechny ostatní dokumenty mimo soudních a notářských. Ministerstvo zahraničních věcí vydává apostily pouze v českém jazyce.

V souvislosti s listinami vystavenými a ověřenými notáři je důležité upozornit, že je lze opatřit apostilou pouze v tom případě pokud byly vystaveny notářem nebo notářským kandidátem, který byl ustanoven zástupcem notáře nebo který byl notářem pověřen k provádění legalizace a úkonu ve vztahu k cizině. Proto Vám doporučujeme předem informovat notáře, že daná listina má být použita v zahraničí.

Naše služby

Neztrácejte čas vyřizováním doložky o apostille a obraťte se na náš tým profesionálů, který vše vyřídí za Vás. Rychle a spolehlivě Vám zajistíme apostilu na jakýkoliv dokument včetně ověřeného překladu do cizího jazyka tak, aby výsledná listina splňovala všechny požadavky pro přijetí v cizím státě. Stačí pouze vyplnit náš objednávkový formulář.

  • Ceny jsou přibližné. Pro upřesnění podrobnějších informací o ceně Vašeho dokumentu nás kontaktujte.

  • SLEVY

  • při větších počtech nás kontaktujte
  • Cena: 0,00 Kč
  • 0,00 Kč

  • PŘEKLAD

  • 0,00 Kč