Veřejné listiny osobního či obchodního charakteru, které byly vydány nebo osvědčeny orgány Spojených států amerických, je třeba před jejich použitím v zahraničí osvědčit, v opačném případě nebudou tamními úřady akceptovány. Vzhledem k tomu, že Spojené státy americké jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin přijaté 5. října 1961 v Haagu, dnes již není potřeba vyšší ověření amerických veřejných listin prostřednictvím generálního konzulátu (nebo velvyslanectví) v USA. Na to, aby byly americké veřejné listiny uznány v kterémkoliv smluvním státě Úmluvy postačí, když budou opatřeny osvědčením, tzv. apostilou.

Apostila

Apostila je osvědčující doložka, která se připojuje za veřejné listiny a dokumenty, přičemž prokazuje pravost podpisu, funkci osoby, která listinu podepsala, a případně pravost pečeti nebo razítka na listině. Americkou veřejnou listinu opatřenou apostilou tak lze použít bez dalšího ověření na území kterékoliv jiné smluvní strany Úmluvy a před kterýmkoliv jejím orgánem. Apostila však neosvědčuje pravdivost obsahu veřejné listiny, ke které je připojena.

Jednotlivé státy USA a federace

Každý stát, který je smluvní stranou Úmluvy, si určuje orgány oprávněné vydávat osvědčení – apostilu. Co se týče USA, situace je komplikovanější, protože Spojené státy jsou federací, a proto je třeba rozlišovat mezi listinami vydanými na federální úrovni a listinami vydávanými jednotlivými státy. K vydávání apostily pro federální veřejné listiny jsou oprávněny následující orgány:

 • Apostily k veřejným listinám vydaným federálními orgány USA vydává Ministerstvo zahraničních věcí USA (United States Department of State, Authentication Office).
 • V případě konzulárních zpráv o narození, sňatcích a úmrtích občanů USA v zahraničí apostily vydává Bureau of Consular Affairs, Passport Services, Vital Records Section.
 • V případě veřejných listin vydaných federálními soudy USA jsou oprávněny vydávat osvědčení soudní úředníci uvedených soudů – clerks a deputy clerks. Alternativně může pečeť federálního soudu osvědčit Ministerstvo spravedlnosti USA (United States Department of Justice), pokud takovému certifikátu vydá Ministerstvo zahraničních věcí USA (United States Department of State) apostilu.
 • Veřejné listiny vydané Příslušnými státy USA, District of Columbia a dalšími územími v jurisdikci USA jsou osvědčovány apostilou určenými orgány, nejčastěji úřadem Secretary of State toho kterého státu.

Co se týče vydávání rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů, rozsudků o rozvodu manželství a pod., to patří do jurisdikce jednotlivých států. Konkrétní postup při získání apostily je určen předpisy jednotlivých států. V zásadě platí, že žadatel musí nejprve získat osvědčenou kopii (certified copy) matričního dokladu. Úřad Secretary of State, který se nachází v hlavním městě příslušného státu následně opatří listinu apostilou ve formě dopisu papíru připojeného k listině. V některých státech USA (např. New York) před získáním apostily musí být listina ověřena okresním úředníkem (county clerk).

Postup

Vzhledem k tomu, že pravidla pro získání apostily mohou být v každém státě USA jiné, je třeba se seznámit s předpisy daného státu. Vy se s tím však nemusíte trápit. Stačí využít služeb našeho týmu profesionálů. Rychle a spolehlivě Vám zajistíme vybavení apostily na jakýkoliv dokument včetně ověřeného překladu do cizího jazyka tak, aby výsledná listina splňovala všechny potřebné požadavky pro přijetí v cizím státě. S námi tak Vaše dokumenty budou v zahraničí uznány bez pochybností o jejich pravosti, pravosti razítka anebo podpisu na dokumentu.

 • Ceny jsou přibližné. Pro upřesnění podrobnějších informací o ceně Vašeho dokumentu nás kontaktujte.

 • SLEVY

 • při větších počtech nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 Kč
 • 0,00 Kč

 • PŘEKLAD

 • 0,00 Kč